Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

                                                                       w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dnia 27 kwietnia 2016 r.       ( dalej Rozporządzenie ) informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@dpswrzesnia.pl lub pisemnie na adres Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września.

3. Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( obowiązki te wynikają z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń jakie mają zastosowanie dla DPS we Wrześni określających zadania powiatu i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);

2) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

3) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;

4) za zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych mogą być: Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne ( Zarząd i Rada Powiatu), Urząd Wojewódzki, ROPS, OPS, Urzędy gminy, Poczta Polska, firmy doradcze oraz konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i informatyczne oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)żądania sprostowania danych osobowych;

3)żądania usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) przenoszenia danych osobowych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt.6 ppkt 1-6 powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@dpswrzesnia.pl, lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa lub zawarcia umowy.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.