Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dnia 27 kwietnia 2016 r.(dalej Rozporządzenie) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, 62-300 Września, kontakt sekretariat@dpswrzesnia.pl , tel. 61 436 07 98

2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni jest Kinga Śmigielska, kontakt: iod@dpswrzesnia.pl , tel. 61 436 07 98 lub na adres Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września.

3. Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:

1)  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (obowiązki te wynikają z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń jakie mają zastosowanie dla DPS we Wrześni  określających zadania powiatu i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu  terytorialnego);

2)  jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

3)  jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;

4)  za zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa .

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1)  dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)  żądania sprostowania danych osobowych;

3)  żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)  przenoszenia danych osobowych;

6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania

danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa  lub zawarcia umowy.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.