Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni (dalej również DPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://dpswrzesnia.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.01.2021r.

Strona internetowa jest zgodna w 99.65% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dokonano za pomocą narzędzia dostępnego http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karol Wietecki, adres poczty elektronicznej it@dpswrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614360798. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich   .

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Przy tylnym wejściu do budynku, od strony ogrodu (tzw. wejście tarasowe), znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Jedna strona podjazdu prowadzi w stronę ogrodu, druga w stronę ulicy Szkolnej, bezpośrednio na chodnik ogólnodostępny. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni wyposażony jest w windę. Nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.