Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej we Wrześni powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby i złożyć wniosek z prośbą o skierowanie do Domu.

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej (lub jej opiekuna prawnego) przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną dokumentację ( np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję organu emerytalno – rentowego przyznającego świadczenie, dokumentację medyczną).

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS. Decyzje wraz z wywiadem środowiskowym oraz pozostałą dokumentacją przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzje w sprawie umieszczenia w DPS.

W przypadku braku wolnych miejsc osoba ubiegająca się o miejsce w DPS zostaje wpisana na listę oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul Wojska Polskiego 1, tel 61 640 45 65.

O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracownika socjalnego – Pani Małgosi – telefon 61/ 436 07 98, e-mail: pracownik.socjalny@dpswrzesnia.pl