Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wrześni reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:
 • pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września,
 • telefonicznie pod nr telefonu: (61) 4360 798,
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: dyrektor@dpswrzesnia.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:
 • pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września,
 • telefonicznie pod nr telefonu: (61) 4360 798,
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@dpswrzesnia.pl
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego, przeciwdziałanie naruszeniom prawa oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w budynku pod adresem: ul. Szkolna 25, 62-300 Września, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, a także na terenie wokół budynku.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników.
 4. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane zewnętrznej firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi ochrony mienia na podstawie umowy powierzenia oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa