Dom Pomocy Społecznej we Wrześni poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik zespołu pielęgniarek

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.Obywatelstwo polskie.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

4.Wykształcenie wyższe.

5. Dyplom pielęgniarki.

5.Doświadczenie zawodowe –co najmniej 3 lata pracy. Mile widziane: doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz specjalizacja z zakresu opieki długoterminowej.

6. Umiejętności zawodowe –wiedza z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

7. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychologicznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór nad właściwą organizacją pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych.

 2. Nadzór nad sprawami dotyczącymi mieszkańców Domu związanych z ich pobytem w placówce.

 3. Pełny nadzór nad stanem zdrowia mieszkańców.

 4. Organizowanie zaopatrzenia mieszkańców w leki i środki pomocnicze.

 5. Nadzór nad prawidłową i oszczędną gospodarką lekami.

 6. Nadzór nad właściwym wykonywaniem zaleceń lekarskich przez pielęgniarki i opiekunów.

 7. Współpraca z placówkami służby zdrowia , w tym ustalanie terminów konsultacji w poradniach specjalistycznych.

 8. Czynny udział w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego działającego w DPS.

 9. Współpraca z innymi pracownikami domu w celu zapewnienia właściwej opieki, pielęgnacji i pomocy mieszkańcom naszej placówki.

 10. Sporządzanie harmonogramów pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych zgodnie z potrzebami Domu oraz stosownymi przepisami.

 11. Kontrola stanu sanitarnego i higieny osobistej mieszkańców.

 12. Odpowiedzialność za bieżące, prawidłowe i terminowe wykonywanie prac podległych pracowników.

 13. Kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników, egzekwowanie nałożonych na pracowników obowiązków.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).

 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie innych umiejętności.

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów : do 23.08.2019 r. godz. 14.00, Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września, tel. 603180383