Odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym, świetlicy, pokojach dziennego pobytu, pokoju mieszkańca ( w pokojach wieloosobowych za zgodą współmieszkańców) a w okresie letnim mogą odbywać się w przydomowym ogrodzie.

Liczba osób odwiedzających jest dowolna.

Odwiedziny odbywają się codziennie do godziny 20:00 ( w pokojach wieloosobowych do godz. 18:00 za zgodą współmieszkańców).

Nie wpuszcza się na teren Domu odwiedzających będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Odwiedzającym wolno przynieść dla mieszkańca żywność, odzież, kosmetyki, słodycze.

Odwiedzającym, za zgodą pielęgniarki lub opiekuna może zabrać mieszkańca na spacer poza teren Domu.

Odwiedzający, każdorazowo mają obowiązek zgłosić swoją obecność i poinformować kogo przyszli odwiedzić, pielęgniarce lub opiekunowi w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej.

Informację o planowanym urlopie, miejscu wyjazdu i dniu powrotu, mieszkaniec przekazuje Kierownikowi sekcji terapeutyczno – opiekuńczej co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.