Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni (dalej również DPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://dpswrzesnia.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.01.2021r.

Strona internetowa jest zgodna w 99.65% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dokonano za pomocą narzędzia dostępnego http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karol Wietecki, adres poczty elektronicznej it@dpswrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614360798. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich   .

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Przy tylnym wejściu do budynku, od strony ogrodu (tzw. wejście tarasowe), znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Jedna strona podjazdu prowadzi w stronę ogrodu, druga w stronę ulicy Szkolnej, bezpośrednio na chodnik ogólnodostępny. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni wyposażony jest w windę. Nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wrześni reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:
 • pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września,
 • telefonicznie pod nr telefonu: (61) 4360 798,
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: dyrektor@dpswrzesnia.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:
 • pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września,
 • telefonicznie pod nr telefonu: (61) 4360 798,
 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@dpswrzesnia.pl
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego, przeciwdziałanie naruszeniom prawa oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w budynku pod adresem: ul. Szkolna 25, 62-300 Września, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, a także na terenie wokół budynku.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników.
 4. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane zewnętrznej firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi ochrony mienia na podstawie umowy powierzenia oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa