Zaproszenie do złożenia oferty

Września, dnia 20.03.2018r

DPS.230.1.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września zaprasza do złożenia oferty na – Sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r.poz 1579 z późn. zm.).

I. Zamawiający:

Powiat Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 Września , NIP 7891726801

-Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września

reprezentowany przez Olgę Krukowską – Dyrektora

tel. 61/436 07 98, e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we

Wrześni.

2. Ilość i rodzaj produktów została określona w formularzach stanowiących załączniki

Nr 2A i 2B do zaproszenia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych i asortymentowych zamawianych

leków w zależności od faktycznych potrzeb.

III. Termin wykonania zamówienia 1.04.2018r. – 31.03.2019r.

IV Kryterium wyboru ofert – najniższa cena 100%.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. W ofercie należy przedstawić wartość brutto leków pełnopłatnych

( załącznik Nr 2 B – Formularz asortymentowo-cenowy).

2. Ponieważ na leki refundowane obowiązuje stała cena, dla oceny ofert Zamawiający nie

będzie uwzględniał ceny tych leków. Formularz nr 2A ma charakter wyłącznie poglądowy

w zakresie ilości zamawianych leków refundowanych.

3. Ofertę sporządza się w języku polskim.

4. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (załącznik nr 1).

5. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane

czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę

lub upoważnionego przedstawiciela.

6. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

7. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y

upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie

rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

VI. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć Wykonawcy:

  1. Wzór oferty – stanowiący załącznik nr 1;

  2. Formularz asortymentowy – stanowiący załącznik nr 2A

  3. Formularz asortymentowo-cenowy – stanowiący załącznik nr 2B

  4. Oświadczenie – stanowiący załącznik nr 3

  5. Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w pkt. VI należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2018r do godz 10ºº w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Oferta na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”

w formie dowolnej z niżej podanych:

a) pisemnej ( osobiście, listowej) na adres Dom Pomocy Społecznej , 62-300 Września,

ul. Szkolna 25;

b) e-mail na adres – sekretariat@dpswrzesnia.pl

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę

w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

11. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do złożenia oferty

w formie pisemnej (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty

elektronicznej).

Załączniki:

załącznik nr 1 oferta

załącznik nr 2A

załącznik nr 2B

załącznik nr 3 oświadczenie

załącznik nr 4 umowa